Pozemkové úpravy

Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky. Pozemky se scelují nebo dělí tak, aby se zajistilo racionální využití zemědělského půdního fondu a zlepšily podmínky hospodaření vlastníků (např. scelením několika roztroušených pozemků jednoho vlastníka). Dále aby se zvýšila ekologická stabilita krajiny a zlepšily podmínky vodního hospodářství (omezení eroze půd, zadržení vody vegetací apod.). Přístup k nově uspořádaným pozemkům je umožněn stávajícími či novými polními cestami. Předmětem pozemkových úprav jsou zejména zemědělské pozemky. Návrhu nového uspořádání pozemků musí také brát v úvahu územní plán, je-li na dotčeném území schválen. Výsledky pozemkových úprav slouží také pro obnovu katastrálního operátu (vznikne digitální katastrální mapa). Naše firma provádí veškeré práce na pozemkových úpravách, tj. projekční (návrhové) i geodetické.

Etapy pozemkových úprav:

Přípravné práce

 • vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu
 • revize a doplnění podrobného polohového bodového pole
 • polohopisné zaměření zájmového území
 • výškopisné zaměření vybraných částí zájmového území a vyhotovení podélných a příčných profilů vybraných částí zájmového území
 • geometrické a polohové určení vnitřního obvodu, vypracování záznamů podrobného měření změn a geometrických plánů
 • zjišťování a zaměření hranic neřešených pozemků
 • upřesnění a rekonstrukce grafických přídělů
 • zpracování dokumentace nároku vlastníků

Návrhové práce

 • vypracování plánu společných zařízení (polních cest, protierozních, vodohospodářských a ekologických opatření apod.)
 • vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
 • vypracování kompletní dokumentace návrhu pozemkové úpravy

Závěrečné práce

 • vytyčení hranic nově uspořádaných pozemků a jejich stabilizace
 • vyhotovení digitální katastrální mapy
 • vyhotovení soupisu popisných informací katastru nemovitostí k novému uspořádání pozemků