Katastr nemovitostí

Potřebujete zaměření vašeho pozemku nebo stavby?

Nabízíme veškeré služby v katastru nemovitostí:

 • rozdělení pozemku
 • vyznačení budovy nebo změny jejího obvodu (přístavby)
 • vyznačení věcného břemene
 • vytyčení rodinného domu (novostavby)
 • upřesnění vlastnických hranic nebo jejich oprava
 • a další…

Co potřebujete ke kolaudaci stavby?

 • před zpracováním projektu stavby je vhodné zaměřit skutečný stav pozemku
 • poté je potřeba vytyčit budoucí stavbu (umístit v terénu)
 • geometrický plán

V případě dotazů nás kontaktujte na tel. 569 722 560 nebo e-mail info@geodezieledec.cz.
Pokud budete mít zájem o naše služby, napište nám parcelní číslo, katastrální území a váš požadavek.

Obratem Vám zašleme cenovou nabídku a další informace.

Kontaktní údaje.

Geometrické plány

Geometrický plán je technickým podkladem pro vyhotovení rozhodnutí a jiných listin ke změnám v katastru nemovitostí a podkladem pro provedení změny v souboru geodetických informací a souboru popisných informací katastru nemovitostí.

Nejčastější případy, pro které se vyhotovují geometrické plány jsou:

 • rozdělení pozemku
 • vyznačení budovy či vodního díla (např. před kolaudací)
 • doplnění parcely vedené zjednodušeným způsobem
 • vyznačení věcného břemene

Při objednávce geometrického plánu je nutno oznámit parcelní čísla dotčených pozemků, katastrální území, kde se pozemky nacházejí a k čemu bude geometrický plán sloužit. Geometrický plán musí být ověřen úředně oprávněným geodetem a příslušným katastrálním pracovištěm, poté je předán zákazníkovi, který jej může použít ke změně údajů v katastru nemovitostí, ke kolaudaci stavby apod.

Vytyčení hranice pozemku

Vytyčení hranice pozemku slouží k vyznačení hranice pozemku v terénu dle jeho geometrického a polohového určení v katastru nemovitostí. Provádí se nejčastěji v případě, že hranice není v terénu znatelná, dále např. před stavbou plotu, podzemního vedení apod. V případě, že lomové body hranice jsou v katastru vedeny s nižší přesností (s mezní polohovou odchylkou až cca 3m), je možno provést jejích zpřesnění na základě souhlasného prohlášení všech sousedů na přesnost s mezní polohovou odchylkou cca 30cm. Ke zpřesnění je potřeba vyhotovit geometrický plán (tento plán slouží pak pouze ke zpřesnění hranice pozemku, ne ke změně hranice pozemku či vzniku nových dílů parcel apod.).

Věcná břemena

Věcné břemeno je věcné právo, které omezuje vlastníka nemovitosti ve prospěch jiného tak, že vlastník je povinen něco trpět, něco konat nebo něčeho se zdržet. Typickým příkladem věcného břemene je např. právo chůze či jízdy přes cizí pozemek, právo čerpat vodu ze studny na cizím pozemku, právo vedení inženýrské sítě přes cizí pozemek apod. (existuje nepřeberné množství druhů a jejich kombinací). Nejčastějším způsobem vzniku věcného břemene je písemná smlouva, věcné břemeno může vzniknout také ze zákona či rozhodnutím soudu či jiného oprávněného orgánu, vydržením a na základě závěti. Věcné břemeno se může vztahovat na celý pozemek, či jen na jeho část. Pro věcné břemeno na části pozemku je nutno vyhotovit geometrický plán, který vyznačuje jeho rozsah.

Pozemkové úpravy

Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky. Pozemky se scelují nebo dělí tak, aby se zajistilo racionální využití zemědělského půdního fondu a zlepšily podmínky hospodaření vlastníků (např. scelením několika roztroušených pozemků jednoho vlastníka). Dále aby se zvýšila ekologická stabilita krajiny a zlepšily podmínky vodního hospodářství (omezení eroze půd, zadržení vody vegetací apod.). Přístup k nově uspořádaným pozemkům je umožněn stávajícími či novými polními cestami. Předmětem pozemkových úprav jsou zejména zemědělské pozemky. Návrhu nového uspořádání pozemků musí také brát v úvahu územní plán, je-li na dotčeném území schválen. Výsledky pozemkových úprav slouží také pro obnovu katastrálního operátu (vznikne digitální katastrální mapa). Naše firma provádí veškeré práce na pozemkových úpravách, tj. projekční (návrhové) i geodetické.

Etapy pozemkových úprav:

Přípravné práce

 • vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu
 • revize a doplnění podrobného polohového bodového pole
 • polohopisné zaměření zájmového území
 • výškopisné zaměření vybraných částí zájmového území a vyhotovení podélných a příčných profilů vybraných částí zájmového území
 • geometrické a polohové určení vnitřního obvodu, vypracování záznamů podrobného měření změn a geometrických plánů
 • zjišťování a zaměření hranic neřešených pozemků
 • upřesnění a rekonstrukce grafických přídělů
 • zpracování dokumentace nároku vlastníků

Návrhové práce

 • vypracování plánu společných zařízení (polních cest, protierozních, vodohospodářských a ekologických opatření apod.)
 • vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
 • vypracování kompletní dokumentace návrhu pozemkové úpravy

Závěrečné práce

 • vytyčení hranic nově uspořádaných pozemků a jejich stabilizace
 • vyhotovení digitální katastrální mapy
 • vyhotovení soupisu popisných informací katastru nemovitostí k novému uspořádání pozemků