Inženýrská geodézie

Nabízíme kompletní geodetické práce

 • vytyčení stavebního objektu
 • vytyčení liniových staveb
 • skutečné provedení stavby
 • dokumentace skutečného stavu budov
 • kubatury, plochy, svislosti
 • ocelové konstrukce a jeřábové dráhy
 • laserové skenování
 • NOVĚ NABÍZÍME sledování deformací a posunů pomocí radarové interferometrie
 • a další…

Neváhejte nás kontaktovat na tel. 569 722 560 nebo e-mail info@geodezieledec.cz.

Kontaktní údaje.

Mapovani

Mapování je činnost, při níž je zaměřen polohopis a výškopis určitého území. Obsahem polohopisu jsou významné terénní hrany, rozhraní zpevněných a nezpevněných ploch a vegetace, stavební objekty, povrchové znaky inženýrských sítí, stromy, keře a další požadované prvky. Výsledkem mapování je polohopisný a výškopisný plán v vektorovém formátu a měřítku dle požadavků zákazníků. Tento plán poté slouží projektantům, architektům či investorům zejména k projektování staveb, nadzemních i podzemních vedení inženýrských sítí, terénních úprav, rozmístění vegetace apod.

Geodetické práce na stavbách

Geodetické práce na stavbách zahrnují zejména:

 • mapování (viz. výše)
 • vybudování přesné polohové i výškové vytyčovací sítě stavby
 • určení výškových bodů stavby technickou, přesnou či velmi přesnou nivelací
 • vytyčení podrobných bodů polohově, výškově či ve 3D
 • zaměření stavu před a po terénních či jiných stavebních úpravách s následným výpočtem kubatur, mocností vrstev apod.
 • kontrolní měření konstrukcí s následným určením posunů vůči projektu
 • zaměření skutečného provedení stavby
 • zaměření, vytyčení a vyhotovení geometrického plánu pro výkup pozemků před zahájením stavby
 • zaměření, vytyčení a vyhotovení geometrického plánu pro kolaudaci stavby

Geodetickým práce na stavbách vyžadují úzkou spolupráci projektantů, stavařů a geodetů a rychlou reakci na požadavky stavbyvedoucích v průběhu stavby. Stavby jsou projektovány na základě parametrů daných českými státními normami resp. normami ISO a vyžadují zodpovědný přístup a pečlivé provedení veškerých geodetických prací, které musí být prováděny osobou odborně způsobilou dle zeměměřického zákona 200/94 Sb, tj. osobou se zeměměřickým vzděláním a ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. Průběžné výsledky a protokoly o provedených geodetických pracích na stavbě jsou zpravidla požadovány dozorem investora již v průběhu stavby. Důkladné provedení veškerých geodetických prací na stavbě se kladně projeví na přesnosti rozměrů a vzájemné polohy jednotlivých prvků a objektů stavby a souladu rozměrů, poloh a výšek projektovaných a zaměřených – skutečně provedených, což se již mnohokrát prokázalo v praxi.

DMT - vrstevnice

Zátěžové zkoušky, sledování deformací a posunů

Sledování deformací při zátěžových zkouškách jsou zvláštní práce, které se provádějí s milimetrovou až submilimetrovou přesností s využitím klasických či speciálních moderních technologií. Typickými stavbami, kde je nutno provádět zátěžové zkoušky jsou např. mostní konstrukce, hráze přehrad, technické nádrže různých typů apod.

Ocelové konstrukce a jeřábové dráhy

Zaměření ocelových konstrukcí a jeřábových drah se provádí s milimetrovou až submilimetrovou přesností stanovenou normami ČSN ISO. Určují se vodorovnost, svislost, kolmost a vzájemná poloha kolejí, nosníků, sloupů či jiných prvků konstrukce. Zaměření se provádí před kolaudací/uvedením do provozu a v případě se provádí periodická kontrolní měření.

Inženýrské sítě

Mezi inženýrské sítě patří:

 • elektrické kabely a nadzemní vedení
 • telefonní kabely podzemní a nadzemní
 • vodovody a kanalizace
 • plynové potrubí

Geodetické práce při stavbách inženýrských sítí zahrnují zejména:

 • mapování pro projekt inženýrské sítě
 • vytyčení vlastnických hranic v okolí vedení
 • zaměření skutečného provedení vedení
 • zpracování zaměření skutečného provedení dle předpisů správců inženýrských sítí
 • vyhotovení věcných břemen k inženýrským sítím a smluv mezi správci sítí a vlastníky pozemků